Magánnyomozó és követelés-kezelő Kft.

MAGÁNNYOMOZÓ IRODA DEBRECEN

MAGÁNNYOMOZÁS


A magánnyomozói tevékenység sokrétű, komoly szakmai tapasztalatot igénylő összetett feladat, melyet kizárólag arra jogosult cégek, személyek végezhetnek, megfelelő szakmai végzettséggel, hatósági engedélyek birtokában. A magánnyomozói munka az általános információ gyűjtés szabályaira épül, azaz, amikor különböző módszerek, eszközök alkalmazásával egy általunk még ismeretlen dolog, esemény, személy vonatkozásában szándékozunk megtudni, megismerni valamit, vagy éppen a már rendelkezésünkre álló – sok esetben hiányos, vagy feltételezett - adatok, információk vonatkozásában szándékozunk bizonyosságot szerezni, azt megerősíteni, vagy éppen kizárni.

A megismerési folyamat, mely során információk beszerzésére kerül sor a kitűzött cél érdekében, irányulhat személyek megfigyelésére, melynek során a megfigyelt személy mozgását, kapcsolatait, tevékenységét, magatartását általában térképezzük föl, ismerjük meg, szükség esetén ebből vonunk le következtetéseket, származtatunk bizonyítékokat.

A megismerési folyamat kiterjedhet események, rendezvények megfigyelésére, az ott történtekre, elhangzottakra, a részvevők személyére, azok magatartására, egymáshoz fűződő viszonyára. A megismerési folyamat egy speciálisabb formája, amikor egy személy, csoport, esemény vonatkozásában már rendelkezünk alapvető információkkal és ezen ismereteket kívánjuk alaposabbá, mélyebbé tenni, avagy egy bizonyos cselekvésre, történésre, eseményre, annak bekövetkezésére vagyunk kíváncsiak. Ennek egyik példája lehet a házastársi, partneri hűtlenség vizsgálata.

ELTŰNT SZEMÉLYEK FELKUTATÁSA


A magánnyomozói munka egyik speciális tevékenysége a valamilyen okból eltűnt, bujkáló személyek felkutatása, tartózkodási helyük megállapítása. Ezen tevékenység rendkívül időigényes, apró részletek alapos megismerésével értékelésével, elemzésével, az eltűnt személyiségének alapos megismerésével járó feladat. Elsősorban az eltűnt, vagy bujkáló személy eltűnését megelőző időszakát kell alaposan vizsgálni. Mi lehetett az eltűnésének, bujkálásának kiváltó oka, vannak-e arra utaló jelek, hogy tudatosan, huzamosabb ideig készült, tervezte eltűnését, vagy hirtelen elhatározás vezérelhette.

Eltűnését megelőzően kivel és milyen kapcsolatot tartott, korábbi kapcsolataiban állt-e be változás, amennyiben igen, az milyen jellegű volt. Esetleges új kapcsolatok, új, szokatlan tevékenységek jelentek-e meg az eltűnt, vagy bujkáló személy életében.

HŰSÉG ÉS LOJALITÁS VIZSGÁLATA


Az üzleti életben, számos negatív példán okulva, egyre fontosabb szerepet kap a szakmai rátermettségen, hozzáértésen túl az üzleti partnerek, fontos munkakörben tevékenykedő alkalmazottak emberi magatartása, megbízhatósága, elkötelezettsége munkájával, munkaadójával, üzlettársaival kapcsolatban. Komoly, sok esetben végzetes következményekkel járhat, ha egy cég titkait, üzleti sikereinek zálogát arra illetéktelen személyeknek, esetlegesen a konkurenciának  kiadják, illetőleg, ha olyan személy kerül vezetési, döntési pozícióba, aki arra méltatlan, emberi tulajdonságai miatt alkalmatlan.

Ennek kiszűrésére, megakadályozására javasoljuk üzlettársak, alkalmazottak megbízhatóságának vizsgálatát, Elsősorban az alkalmazást, vezető munkakör betöltését megelőzően, de akár már a beosztásban dolgozó személyek vonatkozásában is, különös tekintettel akkor, ha már csak a gyanú árnyéka felmerül. Az üzleti világban nem ismeretlen fogalom az üzleti, gazdasági információk kiszivárogtatása. Ezen tevékenység elsősorban a konkurens cég, vagy ellenérdekelt üzleti csoport „megrendelésére” az esetek döntő többségében anyagi ellenszolgáltatásért történik, de más motiváció – bosszú, jól informáltság látszatának keltése, ellenérdekelt fél szimpátiájának elnyerése, stb. - is szerepet játszhat a releváns információk kiszivárogtatásában, átadásában.

Az üzleti szférában gyakran előfordul, hogy egy vezető illetve fontos beosztású személy, vagy nagy szakmai illetve személyi kapcsolattal rendelkező egyén vagy ezek közvetlen rokonai, hozzátartozói, ismerősei több ugyanolyan profillal rendelkező konkurens vállalkozásnál töltenek be nyilvánosan, vagy leplezetten magas beosztásokat Ilyen esetekben indokolt az összeférhetetlenség vizsgálata. Előfordulhat, hogy az összeférhetetlenség törvénybe ütközik, vagy gazdasági, üzleti érdekeket sért, de lehet, hogy éppen csak etikátlan.

ÜZLETI PARTNEREK ÁTVILÁGÍTÁSA


A kis- közép- és nagyvállalkozások esetében jelentős problémát  jelentenek a  körbetartozások, az üzleti partnerek fizetésképtelensége. Ennek megelőzésére, kiszűrésére egyre indokoltabb tevékenység az üzleti partner fizetőképességének vizsgálata. A magánnyomozó irodánk által elvégzett vizsgálat után a megbízó részére javaslatot teszünk a szerződéskötésre, vagy éppen annak mellőzésére, továbbá feltárjuk az esetleges szerződéskötés kockázatait, javaslatot teszünk a kockázat csökkentésére.

Az üzleti szférában végzett tevékenységeink során több alaklommal tapasztaltuk, hogy az adós üzleti partner már az üzlet megkötése előtt tisztában volt azzal, hogy a nem fog fizetni a megrendelt árúért, termékért, szolgáltatásért, tehát nem a fizetőképesség, hanem a fizetési hajlandóság hiánya volt az oka a fizetés elmulasztásának, vagy a jelentős késedelemmel történő fizetésnek illetve a tartozás csupán egy részének történő kifizetésével. Ez az ilyen esetek többségénél a fizetési hajlandóság hiánya előre kimutatható lett volna az adós korábbi üzleti tevékenységéből, üzleti szokásaiból.

BIZTOSÍTÁSI NYOMOZÁS


Magánnyomozó irodánk biztosító társaságok felkérésére vállalja a nem valós, gyanús káresemények vizsgálatát, gépjármű, élet- és balesetbiztosítás, vagyonbiztosítás, szállítmánybiztosítás vonatkozásában. A bekövetkezett káresemények vizsgálata során vállaljuk azok valóságtartalmának ellenőrzését, majd a beszerzett adatok, bizonyítékok elemzését követően javaslatot teszünk a kárigények kifizetésére vagy elutasítására                                   

Felkérésre szerződéskötés előtt vagyonfelmérést végzünk, megvizsgáljuk a várható szerződéskötés kockázatának mértékét, ezt követően szakmai véleményünket közöljük a megbízóval.
Bejelentett, gyanús kárigény esetén felkutatjuk az esetlegesen elrejtett vagyont, vagyontárgyakat.

KÖRNYEZETTANULMÁNY, ÉLETMÓDVIZSGÁLAT


Egyre szélesebb körben jelentkezik igény multinacionális cégeknél, nagy vállalatoknál de akár kis- és közepes cégeknél is egyes bizalmi munkakörök betöltésére pályázó vagy már ilyen munkakörben dolgozó személyek átvilágítására, nyílt és leplezett módszerekkel, különös tekintettel a megbízhatóságra, munkamorálra, esetleges szenvedélyekre. Ezen információk beszerzése érdekében készített környezettanulmányok igen jó eredménnyel nyújtanak tájékoztatást a megrendelők részére a tanulmányozott személy vonatkozásában a szakmai rátermettségen túli egyéb fontos megfelelési feltételek teljesülése tekintetében.

Igény szerint elvégezzük személyek, családok, csoportok életmód vizsgálatát, mely kiterjed a vizsgálat alá vont környezetének, kapcsolatainak, vagyoni helyzetének, esetleges szenvedélyeinek feltérképezésére. Ezen szolgáltatást elsősorban házasságkötés, ingatlanvásárlás és egyéb, a megrendelő vagy annak hozzátartozója életében bekövetkező jelentős változással kapcsolatos döntés meghozatala előtt szokták igénybe venni.

ÜGYVÉDI MUNKA TÁMOGATÁSA


Magánnyomozó irodánk eredményesen tudja támogatni az ügyvédi munkát polgári peres eljárásokban, pótmagánvádas eljárásokban, büntetőügyekben, támogató adatgyűjtés formájában, mind információgyűjtés, tanúk felkutatása, mind bizonyítékok felkutatása, beszerzése tekintetében.

A Privest magánnyomozó iroda Debrecen belvárosában található, de az ország egész területén és külföldön is folytatunk nyomozói és követeléskezelési tevékenységet.